Wijzigingen in het arbeidsrecht

Vanaf 1 augustus 2022 treedt de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare
arbeidsvoorwaarden’ in werking, die als doel heeft de arbeidsvoorwaarden van werknemers te
verbeteren. Ook hebben werkende ouders vanaf 2 augustus recht op negen weken betaald
ouderschapsverlof.


EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden


Zowel de Tweede als Eerste Kamer hebben inmiddels ingestemd met het voorstel voor de
‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’, die vanaf 1
augustus in werking treedt.

De drie belangrijkste wijzigingen zijn: uitbreiding van de informatieplicht, kosteloos aanbieden
van verplichte scholing en verbod op nevenwerkzaamhedenbeding.

Uitbreiding informatieplicht
De werkgevers moeten vanaf 1 augustus, schriftelijk en uiterlijk binnen een week c.q. een
maand na aanvang van het dienstverband, aan hun werknemers informatie verstrekken over:
• de werk- en rusttijden
• de vakantie- en verlofregelingen;
• de plaats waar de werknemer arbeid verricht als er geen vaste werkplek is;
• het opleidingsbeleid;
• de procedures bij ontslag (inclusief opzegtermijnen);
• bij een onvoorspelbaar werkpatroon: het aantal gewaarborgde betaalde uren en het loon
voor arbeid verricht bovenop die gewaarborgde uren;
• wanneer de werknemer kan worden verplicht om arbeid te verrichten en wanneer hij een
oproep van de werkgever buiten deze uren kan weigeren.

Kosteloos aanbieden verplichte scholing
Vanaf 1 augustus is het niet meer toegestaan een studiekostenbeding overeen te komen bij
opleidingen die de werkgever op grond van de wet of de toepasselijke CAO verplicht is
aan te bieden. Verder is in de wet opgenomen dat de tijd die met deze scholing gemoeid is als
arbeidstijd wordt aangemerkt.

Verbod op nevenwerkzaamhedenbeding
De werkgever moet vanaf 1 augustus, volgens het nieuwe art. 7:653a BW, voor een verbod op
nevenwerkzaamheden een objectieve rechtvaardiging hebben. Het nieuwe artikel bepaalt niet
wat onder een rechtvaardigingsgrond valt.

Benadelings- en opzegverbod
Werknemers hebben vanaf 1 augustus recht op extra bescherming. Als een werknemer zich
op bovengenoemde rechten beroept, mag hij om die reden niet worden ontslagen of worden
benadeeld.

Overgangsrecht
Volgens de memorie van toelichting biedt de EU-richtlijn geen ruimte voor overgangsrecht. De
wet zal dan ook onmiddellijke werking hebben. Dit betekent dat de (studiekosten)bedingen in
strijd met de wet onmiddellijk nietig zullen zijn, ook in arbeidsovereenkomsten die reeds vóór 1
augustus zijn aangegaan.

Wet betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus hebben werkende ouders recht op negen weken betaald ouderschapsverlof
als gevolg van de implementatie van de EU-richtlijn 2019/1158. Tijdens deze negen weken
krijgen de ouders een uitkering van het UWV ter hoogte van 70 procent van hun dagloon (tot
het maximumdagloon). Voorwaarde is dat zij deze negen weken opnemen in het eerste
levensjaar van het kind.
De werknemer moet het ouderschapsverlof minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk bij
de werkgever aanvragen. In de aanvraag moet de werknemer aangeven op welke manier hij
de verlofuren wil opnemen/spreiden.

Overgangsrecht
Het ouderschapsverlof kan ook gelden voor werkende ouders die vóór 2 augustus een kind
hebben gekregen. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger dan één jaar zijn en
de ouders moeten het volledige recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof nog niet
hebben opgenomen.